Vertrouwelijke gegevens

Privacyverklaring

Vertrouwelijke gegevens

Lees de privacyverklaring van JINT vzw in het kader van de Algemene Verordening Bescherming van Persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens in de zin van art. 4 nr. 7 DSGVO is:
JINT vzw ∣ Grétrystraat 26 ∣ 1000 Brussel ∣ 02 209 07 20 ∣ jint@jint.be ∣ www.jint.be
0441.254.285 ∣ RPR Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel.

Indien je bezwaar wilt maken tegen het verzamelen, verwerken of gebruiken van jouw gegevens in overeenstemming met de bepalingen inzake gegevensbescherming, hetzij in zijn geheel, hetzij met betrekking tot afzonderlijke maatregelen, kan je je bezwaar richten tot de verantwoordelijke.

Deze gegevensbeschermingsverklaring is bedoeld om de gebruikers van deze website te informeren over de aard, de omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens door de websitebeheerder.

De beheerder van de website neemt de bescherming van jouw gegevens zeer serieus en behandelt jouw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Aangezien nieuwe technologieën en de voortdurende verdere ontwikkeling van deze website kunnen leiden tot wijzigingen in deze verklaring inzake gegevensbescherming, raden wij je aan de verklaring inzake gegevensbescherming regelmatig opnieuw door te lezen.

Definities van de gebruikte termen (bv. “persoonsgegevens” of “verwerking”) zijn te vinden in art. 4 DSGVO.

Bewaartermijn en verwijdering van gegevens

De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of afgeschermd zodra het doel van de opslag niet langer van toepassing is. De opslag kan verder gaan indien dit door de Europese of nationale wetgever is bepaald in verordeningen van de Unie, wetten of andere bepalingen waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen. De gegevens worden ook afgeschermd of gewist wanneer een door de bovengenoemde normen voorgeschreven opslagperiode verstrijkt, tenzij er een noodzaak bestaat om de gegevens te blijven opslaan voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst.

Toegangsgegevens

Wij, de websitebeheerder of pagina-aanbieder, verzamelen gegevens over de toegang tot de website op basis van ons gerechtvaardigd belang (zie art. 6 lid 1 lit. f. DSGVO) en slaan deze op als “serverlogbestanden” op de server van de website. De volgende gegevens worden zo geregistreerd:

  • Bezochte website;
  • Tijd op het moment van toegang;
  • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes;
  • Bron/referentie van waaruit je naar de website kwam;
  • Gebruikte browser;
  • Gebruikt besturingssysteem;
  • Gebruikt IP-adres.

De serverlogbestanden worden maximaal 180 dagen bewaard en vervolgens gewist. De gegevens worden opgeslagen om veiligheidsredenen, bijvoorbeeld om gevallen van misbruik te kunnen ophelderen. Indien gegevens om bewijsredenen moeten worden bewaard, mogen zij niet worden gewist totdat het incident definitief is opgehelderd.

Het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor het functioneren van de website. Bijgevolg kan de gebruiker geen bezwaar maken.

Bereik en cookies

Deze website gebruikt cookies voor gepseudonimiseerde bereikmeting, die door onze server of de server van een derde naar de browser van de gebruiker worden gestuurd. Cookies zijn kleine bestanden die op jouw eindapparaat worden opgeslagen. Jouw browser heeft toegang tot die bestanden. Het gebruik van cookies verhoogt de gebruiksvriendelijkheid en veiligheid van deze website.

Als je niet wilt dat er cookies op jouw eindapparaat worden opgeslagen om het bereik te meten, kan je bezwaar maken tegen het gebruik van deze bestanden:

Populaire browsers bieden de mogelijkheid om cookies niet toe te staan.
Let op!
Het is niet gegarandeerd dat je onbeperkt toegang krijgt tot alle functies van deze website als je bepaalde voorkeuren instelt.

Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de aanroepende browser kan worden geïdentificeerd, zelfs na een paginawijziging.

De volgende gegevens worden opgeslagen en doorgegeven in de cookies:

  • Taalinstellingen.

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

De beheerder van de website verzamelt, gebruikt en onthult jouw persoonlijke gegevens alleen als dat wettelijk is toegestaan of als je toestemming geeft voor het verzamelen van deze gegevens.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden gebruikt om jou persoonlijk te identificeren en die tot jou kunnen worden herleid – bijvoorbeeld jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Je kunt deze website ook bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken. Om onze online diensten te verbeteren, slaan wij echter (zonder persoonlijke referentie) jouw toegangsgegevens tot deze website op. Deze toegangsgegevens omvatten bijvoorbeeld het door jou opgevraagde bestand of de naam van jouw internetprovider. Door de gegevens anoniem te maken, is het niet mogelijk conclusies over jouw persoon te trekken.

Welke gegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens zoals voornaam, achternaam, IP-adres, e-mailadres, woonplaats, postcode en inhoudelijke gegevens uit het contactformulier.

Hoe?

Wij verwerken persoonsgegevens alleen met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken gebruikers en met inachtneming van de geldende voorschriften inzake gegevensbescherming.

Waarom?

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang om onze contractueel overeengekomen diensten uit te voeren en ons online aanbod te optimaliseren.

Contactformulier en e-mailadres

Onze website bevat een contactformulier dat gebruikt kan worden voor elektronisch contact. Indien een gebruiker van deze optie gebruik maakt, worden de ingevoerde gegevens aan ons doorgegeven en opgeslagen.

Je kunt ook contact met ons opnemen via het opgegeven e-mailadres. In dat geval worden de persoonsgegevens van de gebruiker die samen met de e-mail zijn verzonden, opgeslagen.

In dat verband worden de gegevens niet aan derden doorgegeven. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van het gesprek.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is art. 6 lid 1 lit. a DSGVO, indien de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven. De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens die in het kader van de verzending van een e-mail worden doorgegeven, is artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. Indien het e-mailcontact gericht is op het sluiten van een overeenkomst, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 lid 1 lit. b DSGVO.

De verwerking van de persoonsgegevens uit de invoer dient ons uitsluitend voor de verwerking van het contact. In het geval van contact per e-mail vormt dat ook het noodzakelijke legitieme belang voor de verwerking van de gegevens.

De overige persoonsgegevens die tijdens het verzendingsproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Voor de persoonsgegevens uit de invoer van het contactformulier en de per e-mail verzonden gegevens is dat het geval wanneer het desbetreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek wordt geacht te zijn beëindigd wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de betrokken kwestie definitief is opgehelderd.

De gebruiker heeft de mogelijkheid zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Indien de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij/zij/die te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn/haar/hun persoonsgegevens. In dat geval kan het gesprek niet worden voortgezet.

Google Analytics

Vanwege onze legitieme belangen gebruikt deze website de dienst “Google Analytics” om ons online aanbod te optimaliseren en te analyseren in de zin van art. 6 lid 1 lit. f. DSGVO, de dienst “Google Analytics”, die wordt aangeboden door Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). De dienst (Google Analytics) gebruikt cookies, tekstbestanden die op jouw eindapparaat worden opgeslagen. De door de cookies verzamelde informatie wordt gewoonlijk naar een server van Google in de VS gestuurd en daar gedurende 14 maanden opgeslagen.

Google LLC voldoet aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming en is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Op deze website wordt gebruik gemaakt van IP-anonimisering. Het IP-adres van de gebruiker wordt ingekort binnen de lidstaten van de EU en de Europese Economische Ruimte en in de andere staten die partij zijn bij de overeenkomst. Alleen in individuele gevallen wordt het IP-adres eerst voluit naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Deze inkorting elimineert de persoonlijke referentie van jouw IP-adres. Het door de browser overgedragen IP-adres van de gebruiker wordt niet gecombineerd met andere door Google opgeslagen gegevens.

Onder de voorwaarden van de gegevensbeschermingsovereenkomst die wij, als websitebeheerder, met Google Inc. hebben gesloten, gebruikt deze laatste de verzamelde informatie om het gebruik van de website en de activiteit op de website te evalueren en levert hij diensten met betrekking tot het internetgebruik.

De door Google in onze opdracht verzamelde gegevens worden gebruikt om het gebruik van ons online aanbod door individuele gebruikers te evalueren, bijvoorbeeld om rapporten over de websiteactiviteit op te stellen om ons online aanbod te verbeteren.

Je kunt voorkomen dat cookies op jouw apparaat worden opgeslagen door de juiste instellingen in jouw browser te kiezen. Het is niet gegarandeerd dat je zonder beperkingen toegang krijgt tot alle functies van deze website als jouw browser geen cookies toestaat.

Bovendien kan je een browserplug-in gebruiken om te voorkomen dat de door cookies verzamelde informatie, inclusief jouw IP-adres, wordt verzonden naar en gebruikt door Google Inc. De volgende link brengt je naar de bijbehorende plug-in: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Je kunt ook op die link klikken om te voorkomen dat Google Analytics gegevens over jou verzamelt binnen deze website. Door op bovenstaande link te klikken, downloadt je een “opt-out cookie”. Daarvoor moet jouw browser het opslaan van cookies toestaan. Als je je cookies regelmatig verwijdert, moet je bij elk bezoek aan deze website opnieuw op de link klikken.

Hier vindt je meer informatie over het gebruik van gegevens door Google Inc.: